Có 1 kết quả:

bǐ chàng cǐ hé

1/1

bǐ chàng cǐ hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to chorus sb else's lead (idiom); to chime in in agreement