Có 1 kết quả:

Bǐ dé qián shū

1/1

Từ điển Trung-Anh

First Epistle of Peter (in New Testament)