Có 1 kết quả:

wǎng xīn li qù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to take sth to heart
(2) to take sth seriously