Có 1 kết quả:

wǎng chéng

1/1

wǎng chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

outbound leg (of a bus or train journey etc)