Có 1 kết quả:

wǎng huán

1/1

wǎng huán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) contacts
(2) dealings