Có 1 kết quả:

zhēng liǎn wú dù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to extort taxes excessively