Có 1 kết quả:

zhēng pìn

1/1

zhēng pìn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to invite job applications
(2) to recruit