Có 1 kết quả:

zhēng xún

1/1

zhēng xún

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to consult
(2) to query
(3) to solicit opinion