Có 1 kết quả:

zhēng xiàng

1/1

zhēng xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sign
(2) symptom