Có 1 kết quả:

zhēng mǎ

1/1

zhēng mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) horse capable of long expedition
(2) army horse