Có 1 kết quả:

dài rén jiē wù

1/1

dài rén jiē wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the way one treats people