Có 1 kết quả:

dài jià ér gū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to sell only for a good price (idiom)
(2) to wait for a good offer