Có 1 kết quả:

dài dìng

1/1

dài dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to await a decision
(2) to be pending