Có 1 kết quả:

dài chǎn

1/1

dài chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(of an expectant mother) to be in labor