Có 1 kết quả:

hěn bù

1/1

hěn bù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

rất không, rất chẳng