Có 1 kết quả:

lǜ lǚ

1/1

lǜ lǚ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tuning
(2) temperament

Một số bài thơ có sử dụng