Có 1 kết quả:

hòu bàn yè

1/1

hòu bàn yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

latter half (of a decade, century etc)