Có 1 kết quả:

hòu huàn wú qióng

1/1

Từ điển Trung-Anh

it will cause no end of trouble (idiom); nip the problem in the bud