Có 1 kết quả:

hòu gǎn jué

1/1

hòu gǎn jué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) after-sensation
(2) after-impression