Có 1 kết quả:

hòu fāng

1/1

hòu fāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the rear
(2) far behind the front line

Một số bài thơ có sử dụng