Có 1 kết quả:

hòu fāng ㄏㄡˋ ㄈㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the rear
(2) far behind the front line

Một số bài thơ có sử dụng