Có 1 kết quả:

hòu huì yǒu qī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) I'm sure we'll meet again some day. (idiom)
(2) Hope to see you again.