Có 1 kết quả:

hòu duàn

1/1

hòu duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) final part
(2) rear
(3) back end
(4) final segment
(5) the following section
(6) last paragraph