Có 1 kết quả:

hòu dùn

1/1

hòu dùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) support
(2) backing