Có 1 kết quả:

hòu kōng fān

1/1

hòu kōng fān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) backward somersault
(2) backflip