Có 1 kết quả:

hòu jì wú rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have no qualified successors to carry on one's undertaking