Có 1 kết quả:

hòu zhì cí

1/1

hòu zhì cí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) postposition
(2) suffix
(3) word placed after