Có 1 kết quả:

Xú niáng bàn lǎo

1/1

Xú niáng bàn lǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) middle-aged but still attractive woman
(2) lady of a certain age