Có 1 kết quả:

dé bù cháng shī

1/1

Từ điển Trung-Anh

the gains do not make up for the losses (idiom)