Có 1 kết quả:

dé bù dào

1/1

dé bù dào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cannot get
(2) cannot obtain