Có 1 kết quả:

de kě yǐ

1/1

de kě yǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) very
(2) awfully