Có 1 kết quả:

dé yì wàng xíng

1/1

dé yì wàng xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) so pleased as to lose one's sense of measure
(2) beside oneself with joy