Có 1 kết quả:

dé yì mén shēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

favorite pupil