Có 1 kết quả:

dé biāo

1/1

dé biāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to win a bid
(2) to win a trophy in a contest