Có 1 kết quả:

dé ér fù shī

1/1

Từ điển Trung-Anh

to lose what one has just obtained (idiom)