Có 1 kết quả:

dé yú wàng quán

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. catch fish then forget the trap (idiom, from Zhuangzi 莊子|庄子); fig. to take help for granted

Một số bài thơ có sử dụng