Có 1 kết quả:

cóng shí zhāo lái

1/1

Từ điển Trung-Anh

to own up to the facts