Có 1 kết quả:

cóng ér ㄘㄨㄥˊ ㄦˊ

1/1

Từ điển phổ thông

theo cách đó, theo đó, do đó

Từ điển Trung-Anh

(1) thus
(2) thereby

Một số bài thơ có sử dụng