Có 1 kết quả:

yù biàn dāng

1/1

yù biàn dāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (Tw) bento
(2) lunch box