Có 1 kết quả:

yù shǐ tái

1/1

yù shǐ tái

giản thể

Từ điển phổ thông

(một chức quan đời Hán)