Có 1 kết quả:

fù fēn jiě fǎn yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

metathesis (chemistry)