Có 1 kết quả:

xún xù jiàn jìn

1/1

Từ điển Trung-Anh

in sequence, step by step (idiom); to make steady progress incrementally