Có 1 kết quả:

xún huán lùn zhèng ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨㄣˋ ㄓㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) circular argument
(2) logical error consisting of begging the question
(3) Latin: petitio principii