Có 1 kết quả:

wēi shāng

1/1

wēi shāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(math.) derivative