Có 1 kết quả:

wēi náng

1/1

wēi náng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) microcapsule
(2) caplet (pharm.)