Có 1 kết quả:

wēi zhěng xíng

1/1

wēi zhěng xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

non-surgical cosmetic procedure (injection of Botox, hyaluronic acid etc)