Có 1 kết quả:

wēi shēng wù

1/1

wēi shēng wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

microorganism