Có 1 kết quả:

wēi jī fēn jī běn dìng lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

fundamental theorem of calculus