Có 2 kết quả:

Wēi ruǎnwēi ruǎn

1/2

Wēi ruǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Microsoft corporation

wēi ruǎn

phồn thể

Từ điển phổ thông

hãng phần mềm Microsoft