Có 1 kết quả:

wēi liàng

1/1

wēi liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a smidgen
(2) minute
(3) micro-
(4) trace (element)