Có 1 kết quả:

wēi liàng yuán sù

1/1

wēi liàng yuán sù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

trace element (chemistry)